Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK – Bài 7

  • Học Tiếng Hàn
  • 18/07/2017 - 20:53
  • 2838

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK – Bài 7 (61-70)

Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK

61.문화 |文化 (văn·hóa) (danh·từ)= culture

a) 민족문화 = văn·hóa dân·tộc = national culture

b) 문화 충격을 받다 = bị sốc văn·hóa/bị xung·đột văn·hóa = experience[get; suffer from] culture shock 衝擊 (xung·kích, xung: va·chạm vào, kích: đánh·nhau)

 

62.원 | won (đơn·vị tiền·tệ của Hàn·Quốc) = A unit of south korean money, KRW

a) 한국의 화폐단위는 ‘원’이다 = Đơn·vị tiền·tệ của Hàn·Quốc là won. = The monetary unit of Korea is “won.” (화폐단위 = 貨幣單位 (hóa·tệ·đơn·vị), đơn·vị tiền·tệ))

b)수십만 원 = hàng trăm ngàn won = hundreds of thousands of won

 

63.생각 | = ý·nghĩ, suy·nghĩ (danh·từ) = Thought

a) 생각을 행동으로 옮기다 = chuyển suy·nghĩ thành hành·động = convert ideas into action

((위치를) 옮기다 = chuyển, di·chuyển (vị·trí) = to move)

 

64.어떻다 | thế nào = how,what.. do you think of

당신 생각은 어떻습니까? = Anh nghĩ thế nào ạ? = What do you think?

 

65.명 | 名 (danh) người (đơn·vị từ) = Person counter

a) 20명 = hai mươi người = twenty persons[people]

b) Hội·thoại:

A : 올해 신입 사원은 몇 명이나 뽑을 예정인가요? = Năm nay anh dự·định tuyển bao nhiêu người làm mới ạ? = How many new employees do you expect to recruit this year?

B : 150명 정도로 예상하고 있습니다. = Tôi dự·định tuyển khoảng 150 người ạ. = We are supposed to hire about 150
신입 = 新入 (tân nhập) (người) mới vào, mới đến = newcomer;
사원 = 社員 (xã viên) người làm = employee, worker;
뽑다 = kéo ra = to pull;
예정 = 豫定 (dự định) = schedule)

 

66.통하다 | thông qua, chạy, chảy, đi qua = Run, lead; flow; go through

공기가 잘 통하다 = không·khí thông suốt (rất thông·thoáng)

모든 길은 로마로 통한다 = mọi con đường đều dẫn đến La·Mã = All roads lead to Rome.

실습을 통해 이론을 익히다 = hiểu rõ lí·thuyết thông·qua thực·hành = learn the theory through practice (익다 = chín (hoa quả))

친구를 통해 그녀의 소식을 들었다 = Tôi nghe được tin·tức về cô ấy thông·qua một người bạn =I got news of her through a friend.

 

67.그러다 |(dạng viết tắt của 그렇게 하다) làm thế

a) 너 그러다 큰코다친다. = Nếu anh cứ làm thế, thì anh sẽ trả giá đắt. = You keep going on like that, and you’ll be in big trouble. (큰코다치다 = trả giá đắt = pay dearly)

b) 그러다 일이 잘못되기라도 하면 어쩌려고 그래? = Anh làm thế, rồi nếu lỡ như chuyện gì không hay xảy ra thì sao? = You do that, and what if things go wrong? (어쩌려고 <·· 어쩌다 = tình cờ, lỡ như = accidentally)

 

68.소리 | tiếng, tiếng động, tiếng ồn, tiếng kêu = A sound, noise

옆집에서 큰 소리가 나는 것을 들었다. = Tôi nghe thấy một tiếng động lớn (phát ra) từ nhà hàng xóm.

큰 소리 내지 마 = Đừng nói to (lớn) = Don”t talk big!

소리를 내다 = làm ồn, gây ra tiếng động = make a sound[noise]

 

69.다시 | lại, lại nữa, nữa = Again

a) 다시 한 번 해 볼게요 = Tôi sẽ thử lại một lần nữa. = I’ll try once more.

b) 다시는 거기에 안 갈 거야 = Tôi sẽ không tới đó nữa. = I’ll never go there again.

c) 다시 확인해 보죠 = Để tôi kiểm tra lại xem. = Let me double·check.

 

70.다른 | khác (관형사 (冠形詞) quán·hình·từ) = Different

Từ gốc: 다르다 = khác (tính·từ)

a) 그는 학급의 다른 동기생들보다 더 똑똑했다. = Cậu ấy thông·minh hơn các bạn khác trong lớp. = He was more intelligent than his classmates.

 

Học tiếng Hàn qua Skype

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp