Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK – Bài 1

  • Học Tiếng Hàn
  • 14/07/2017 - 22:10
  • 4496

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK – Bài 1

Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK

1. 것 = vật, việc = a thing or an object

좋아하는 것으로 아무거나 골라요 =lấy bất·kì vật gì bạn thích = Take any thing you like

 

2. 하다 | làm

a) 내일 뭐 할 거니? = Ngày mai anh sẽ làm gì? = What are you doing tomorrow?

b) 밥을 하다 = làm (nấu) cơm = make[cook] rice

c) kết·hợp với các danh·từ gốc Hán để tạo·thành động·từ
생각 (ý·nghĩ, suy·nghĩ) => 생각하다 (động·từ) = nghĩ
운동 (sự vận·động) = 운동하다 (động·từ) vận·động, tập thể·dục = do exercise

 

3. 있다 | có

a) 이 방에는 에어컨이 있다 = Phòng này có máy·điều·hòa (không·khí) = This room has air conditioning.

b) 우리 학교에는 기숙사가 있다 = Trường tôi có kí·túc·xá. = Our school has a dormitory.

 

4. 수 | cách, phương·pháp

이 시계는 고칠 수가 없다 = Cái đồng-hồ này không có cách sửa. = This watch cannot be repaired.

 

5. 나 | tôi (thân·mật 반말)

Khi nói·chuyện thân·mật giữa bạn bè với nhau hoặc nói với người nhỏ tuổi hơn thì dùng 나 để xưng tôi, tớ, tao,…

Khi nói·chuyện với người lớn tuổi hơn thì dùng 저 (tôi)

a) 나예요 = Là tôi (đây) = It’s me.

b) 그는 나보다 키가 크다. = Anh ấy cao hơn tôi. = He is taller than me.

 

6. 없다 | không có

a) 그는 지금 한국에 없다. = Anh ấy bây giờ không có ở Hàn-Quốc đâu. = He is not in Korea right now.

b) 그 병에는 약도 없다 = Không có thuốc điều·trị bệnh đó. = There is not even a drug for the disease.

 

7. Động-từ (V) 지+ 않다 = không V, không làm V

그것은 좋지도 나쁘지도 않다 = It is neither good or not = Việc đó không (là) tốt cũng không xấu.

 

8. 사람 | người

a) 이 일에는 세 사람이 필요하다 = Việc này cần 3 người. = This job requires three people.

b) 사람 살려! = Cứu người với! (Cứu tôi với) = Help (me)! (살리다 = cứu sống= to save => 살려)

 

9. 우리 | chúng tôi, chúng ta

a) 우리 집 = nhà (của) chúng-tôi = our home[house; place]

b) 우리 아버지[어머니] = cha tôi [mẹ tôi] = my father[mother]

(chú-ý: người Hàn dùng từ (của) chúng·tôi cho các thành·viên trong gia·đình,

ví·dụ: người chồng sẽ không nói đây là “vợ tôi” (내 아내) mà nói là đây là “vợ chúng·tôi” (우리 아내)))

 

10.그 | anh ấy

a) 그와 나는 친구 사이다. = Tôi và anh ấy là quan·hệ bạn·bè. = He and I are friends.

b) 그에게 이 말을 전해 주시오 = Hãy chuyển giùm lời tôi cho anh ấy. = Please tell him what I said.

 

Học tiếng Hàn qua Skype

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp