Tiếng Hàn trung cấp

 • Chưa được phân loại
 • 13270

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 11: 한국말을 잘한다면서 칭찬해요 …

Th3 02

 • Chưa được phân loại
 • 5820

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 10: 선 봤다는 소문을 들었어 …

Th2 28

 • Chưa được phân loại
 • 4832

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 9: 일회용품의 사용을 줄입시다…

Th2 26

 • Chưa được phân loại
 • 4401

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 8: 비 올 확률이 높지 않아요…

Th2 26

 • Chưa được phân loại
 • 4476

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 7: 우물 안의 개구리가 될 거예요…

Th2 26

 • Chưa được phân loại
 • 5337

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 6: 단군이 조선을 세웠어요…

Th2 25

 • Chưa được phân loại
 • 4605

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 5: 인류의 미래에 대해 생각해 본 적이 있어요? …

Th2 08

 • Chưa được phân loại
 • 6974

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Bài 4: 우리 오후에 문병 갈까요?” …

Th2 04

 • Chưa được phân loại
 • 7607

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Cách nói Dự báo thời tiết đã nói gì ? trong tiếng Hàn” …

Th2 03

 • Chưa được phân loại
 • 9677

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, Học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Cách nói Tôi nghe nói là bạn nhận được 2 phần thưởng phải không ? trong tiếng Hàn”…

Th1 29

 • Chưa được phân loại
 • 19566

Trong chuyên mục học tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Cách nói Tôi không ngờ kỳ nghỉ hè trôi nhanh như vậy trong tiếng Hàn”…

Th1 29

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp