Tiếng Hàn qua truyện tranh – “Chuyện con rắn – 뱀에 관한 이야기”

  • Học Tiếng Hàn
  • 20/03/2015 - 18:31
  • 91

Trong chuyên mục tiếng Hàn qua truyện tranh kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Tiếng Hàn qua truyện tranh – “Chuyện con rắn – 뱀에 관한 이야기”

Có con rắn lục con hỏi rắn lục mẹ:
아들 살모사가 엄마살모사에게 물었다.

Mẹ ơi ! Nọc rắn lục nhà mình có độc không mẹ?
엄마! 내 몸에 독이 있어??

Sao con lại hỏi thế?
왜 그런건 물어?

Vì hồi nãy đang ăn cơm, con lỡ cắn nhằm lưỡi của mình rồi !
왜냐하면, 내가 밥먹는동안 실수로 혓바닥을 깨물었을까봐^^;;

[단어정리]

con rắn : 뱀
con rắn lục : 독사, 살모사
~ơi! : ~를 부를 때 쓰는 말
mẹ ơi ! : 엄마~!
sao : 왜 (주로 의문문에 쓰인다)
vì : 왜냐하면 ~ 때문이다
lỡ : 실수로 ~ 하다
cắn : 물다, 깨물다
mình : 나 자신을 칭할때 쓰는 말
ăn cơm : 밥을 먹다

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp