[Tiếng Hàn qua bài hát] – “그대로 멈춰라”

  • Trí Chơn
  • 20/10/2014 - 19:25
  • 4721

Bài hát: 그대로 멈춰라

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp