[Tiếng Hàn giao tiếp] – Hội thoại “Ở cửa hàng Cafe”

  • Học Tiếng Hàn
  • 05/11/2014 - 17:36
  • 8911

MiSeo và JiHun ở cửa hàng Cafe và Minseo muốn có Patbingsu.

지훈:뭐 마실래?
민서:아이스 커피 ,아니팥빙수 먹을래.
지훈: 팥빙수?
JiHun đang chú ý tới người bồi bàn.
지훈: 여기요 !
Người bồi bàn đến.
157
지훈 :팥빙수 돼요 ?
종업원:잠시만요 .
Người bồi bàn quay lại .
종업원:죄송합니다 .손님 .오늘은 팥빙수가 안됩니다 .
민서:음…그럼 아이스 커피 주세요 .
지훈:저도 같은 걸로 주세요 .
종업원:아이스 커피 두 잔이요 .알겠습니다 .

Từ vựng

-뭐 :Cái gì
-마실래:Sẽ uống
-아이스커피:Cà phê đá
-먹을래?:Sẽ ăn
-팥빙수:Kem( có đậu đỏ)
-여기요:Ở đây
-돼요 :Được không?
-잠시만요 :Đợi một lát
-죄송합니다.Xin lỗi
-손님:Khách hàng
오늘은:Hôm nay
-안 뵙니다 :Không thể(phục vụ)
-그럼:Vậy thì
-주세요 :Làm ơn đưa cho tôi
-저도 :Tôi cũng

-같은 걸로 :같은 Giống nhau+걸(것) Nghĩ 로 Chút ít

두 잔:Hai tách
-이요 :Kết thúc đuôi lễ phép
-알겠습니다 :Okay.

Tài liệu tiếng Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp