[Tiếng Hàn giao tiếp] – “Giao tiếp cơ bản”

  • Học Tiếng Hàn
  • 18/09/2014 - 17:51
  • 3460

I. Đoạn hội thoại:

짱혠 : 안녕하세요?

경내 : 안녕하세요?

짱혠 : 저는 짱혠이에요. 당신은 이름이 뭐예요?

경림 : 저는 문경림예요. 짱혠 씨는 어느 나라 사람이에요?

짱혠 : 저는 베트남사람이에요. 경림 씨는 중국 사람이에요?

경림 : 아니요,저는 한국사람이에요. 짱혠 씨는 직업이 뭐예요?

짱혠 : 제가 부기원이에요. 당신요?

경림 : 제가 선생이에요. 짱혠 씨는 가족이 누구 누구 에요?

짱혠 : 저의 가족은 부모님, 남동생, 여동생, 저예요. 경림 씨는 가족이 누구 누구 에요?

경림 : 저의 가족은 어머니, 언니, 저예요.

짱혠 : 만나서 반가워요.

경내 : 만나서 반가워요.

II.Đoạn hội thoại trên có thể hiểu như sau:

짱혠 : Chào bạn.

경내 : Chào bạn

짱혠 : Tôi tên là Chang Hyen. Bạn tên gì vậy?

경림 : Tôi tên Kyong Rim. Bạn là người nước nào vậy?

짱혠 : Tôi là người Việt Nam. Bạn là người Trung Quốc phải không?

경림 : Tôi là người Hàn Quốc. Bạn đang làm công việc gì thế ?

짱혠 : Tôi là kế toán viên. Còn bạn thì đang làm gì vậy?

경림 : Tôi là giáo viên. Gia đình bạn có những ai vậy?

짱혠 : Gia đình tôi có bố mẹ, em trai, em gái và tôi. Còn gia đình bạn thì sao?

경림 : Gia đình tôi có mẹ, có chị gái và tôi.

짱혠 : Mình rất được gặp bạn

경내 : Mình cũng rất vui được gặp bạn.

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp