Tiếng Hàn cơ bản – Mẫu câu 06: “Việc..là sự thật/đúng là..”

  • Học Tiếng Hàn
  • 25/12/2014 - 09:50
  • 5583

Tiếng Hàn cơ bản mẫu câu 6: …것은 사실이다 : Việc …là sự thật/ Đúng là…

1. 민수가 학생인 것은 사실이에요.
Minsu đúng là học sinh .

2. 민수가 한국말을 배운 것은 사실이에요.
Việc Minsu học tiếng HànQuốc là sự thật.

3. 김 선생님이 돈이 없는 것은 사실이에요.
Việc ông Kim không có tiền là sự thật .

4. 목사님이 술을 안 마시는 것은 사실이에요.
Việc mục sư không uống rượu là sự thật .

5. 그분이 영어를 모르는 것은 사실이에요.
Việc anh ta không biết tiếng Anh là sự thật .

6. 그들이 오늘 아침에 학교에 안 온 것은 사실이에요.
Việc sáng nay họ không tới trường là sự thật .

7. 그분도 바쁜 것은 사실이에요.
Việc vị ấy cũng bận là sự thật / Đúng là anh ta bận .

8 . 한국말이 어려운 것은 사실이에요.
Tiếng Hàn đúng là rất khó .

Tài liệu tiếng Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp