Tiếng Hàn cơ bản – Mẫu câu 04 “Giống như, trông gống như”

  • Học Tiếng Hàn
  • 17/12/2014 - 16:18
  • 10651

Học tiếng Hàn – Các mẫu câu tiếng Hàn cơ bản  Danh từ + 같이/처럼 (giống như + danh từ) và Danh từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh từ)

1. 저 아이는 어른같이 말해요.
Thằng bé nói chuyện như người lớn vậy.
2. 이 교수님처럼 유명하고 싶어요.
Tôi muốn nổi tiếng như giáo-sư Lee.
3. 그 여자는 배우같이 예뻐요.
Cô ấy đẹp như diễn viên.

**Danh từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh từ)

1. 그 분은 학생처럼 보여요. 
Anh ấy trông giống học·sinh.
2. 저는 뭣같이 보여요?
Tôi trông giống cái gì?
3. 그는 한국 사람처럼 보이지 않아요.
Anh ấy trông không giống người Hàn·Quốc.
4. 그 사람처럼 보이고 싶어요.
Tôi muốn được trông giống như anh ấy.

 

Tự học Hàn Việt

 

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp