[Tiếng Hàn chuyên ngành] – Chuyên ngành “Pháp luật” (P7)

 • Học Tiếng Hàn
 • 28/12/2014 - 14:21
 • 3190

Chủ đề: Luật & Xã Hội (Phần 3)

 1. 심리하다:—– ▶ thẩm lý
 2. 심문:—– ▶ thẩm vấn
 3. 심사:—– ▶ thẩm tra
 4. 압수:—– ▶ tịch thu
 5. 영장:—– ▶ lệnh
 6. 용의자:—– ▶ kẻ tình nghi
 7. 원고:—– ▶ nguyên đơn
 8. 원적:—– ▶ quê quán
 9. 위법:—– ▶ vi phạm pháp luật
 10. 위험:—– ▶ nguy hiểm
 11. 유괴:—– ▶ lừa dối , dụ dỗ bắt cóc
 12. 유괴범:—– ▶ tội phạm bắt cóc
 13. 유죄:—– ▶ có tội
 14. 유치장:—– ▶ nơi tạm giam
 15. 윤리:—– ▶ luân lý
 16. 의무경찰:—– ▶ canh sát ( đi nghĩa vụ )
 17. 이감:—– ▶ chuyển trại giam
 18. 이의신청:—– ▶kiếu nại , khiếu tố
 19. 이혼소송:—– ▶vụ li hôn
 20. 인권변호사:—– ▶ luật sư nhân quyền
 21. 입법:—– ▶ lập pháp
 22. 입찰 법:—– ▶ luật đấu thầu
 23. 입헌:—– ▶ lập hiến
 24. 입헌주의:—– ▶ chủ nghĩa lập hiến
 25. 자격정지:—– ▶ ngừng tư cách
 26. 자백:—– ▶ tự khai
 27. 장물:—– ▶ đồ ăn trộm
 28. 장물아비:—– ▶ kẻ chuyên tiêu thụ đồ ăn trộm
 29. 재범:—– ▶ tái phạm
 30. 재판:—– ▶ xuwe án , xét xử
 31. 재판관:—– ▶ người xử án
 32. 재판소:—– ▶ nơi xử án
 33. 적법:—– ▶ hợp pháp
 34. 전과자:—– ▶ người có tiền án tiền sự
 35. 조례:—– ▶ điều lệ
 36. 좀도둑:—– ▶ trộm vặt
 37. 종신형:—– ▶ án chung thân
 38. 죄:—– ▶ tội
 39. 죄수 :—– ▶ kẻ có tội
 40. 죄수복:—– ▶ áo tù
 41. 죄악:—– ▶ tội ác
 42. 죄인:—– ▶ tội nhân
 43. 중죄:—– ▶ trọng tội
 44. 증거:—– ▶ chứng cứ
 45. 증건하다:—– ▶ làm chứng
 46. 증인:—– ▶ người làm chứng
 47. 지방법원:—– ▶ tòa án địa phương
 48. 진범:—– ▶ thủ phạm
 49. 진술서:—– ▶ bản tường trình
 50. 진술하다:—– ▶ tường trình
 51. 진정:—– ▶ tường trình
 52. 진정서:—– ▶ bản tường trình
 53. 질서:—– ▶ trật tự
 54. 집행유예:—– ▶ tạm hoãn thi hành án
 55. 집행하다:—– ▶ thi hành
 56. 징계:—– ▶ trừng phạt
 57. 징계하다:—– ▶ trừng phạt , kỷ luật
 58. 징역:—– ▶ tù
 59. 징역살이:—– ▶ đi tù
 60. 처혈하다:—– ▶ xử phạt
 61. 처형:—– ▶ hình phạt
 62. 천벌:—– ▶ trời phạt
 63. 청소년범죄:—– ▶ tội phạm thanh thiếu niên
 64. 체포하다:—– ▶ bắt giam
 65. 초범:—– ▶ phạm tội lần đầu
 66. 출감:—– ▶ ra tù
 67. 출소:—– ▶ ra trại
 68. 출옥:—– ▶ ra tù
 69. 치안:—– ▶ trị an
 70. 탄원서:—– ▶ đơn đề nghị giúp đỡ
 71. 탈옥:—– ▶ trốn tù m trốn trại
 72. 탈옥수:—– ▶ tội phạm trốn trại
 73. 토지법:—– ▶ luật đất đai
 74. 통계법:—– ▶ luật thống kê
 75. 퇴정:—– ▶ ra khỏi tòa án
 76. 투표권:—– ▶ quyền bỏ phiếu
 77. 특별사면:—– ▶ ân xá đặc biệt
 78. 파출소:—– ▶ đồn cảnh sát
 79. 판결:—– ▶ phán quyết
 80. 판결문:—– ▶ văn bản phán quyết
 81. 판사:—– ▶ thẩm phán
 82. 패소:—– ▶ thua kiện
 83. 폭력배:—– ▶ nhóm bạo lục
 84. 피고:—– ▶ bị cáo
 85. 피고인:—– ▶ bị cáo
 86. 피의자:—– ▶ người bị tình nghi
 87. 피해자:—– ▶ người bị hại
 88. 합법:—– ▶ hợp pháp
 89. 합헌:—– ▶ hợp hiến
 90. 항고:—– ▶ kháng cáo
 91. 항소:—– ▶ kháng án
 92. 해의투자법:—– ▶ luật đầu tư nước ngoài
 93. 해정법:—– ▶ luật hành chính
 94. 행정소송:—– ▶ tố tụng hành chính
 95. 행정재판:—– ▶ xét sử hành chính
 96. 헌법:—– ▶ hiến pháp
 97. 현행범:—– ▶ tên tội phạm đang gây tội
 98. 혐의:—– ▶ nghi ngờ
 99. 혐의자:—– ▶ người bị tình nghi
 100. 형구:—– ▶ dụng cụ để tra tần hoặc xử phạt

Học tiếng Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp