[Tiếng Hàn chuyên ngành] – Chuyên ngành “Pháp luật” (P6)

 • Học Tiếng Hàn
 • 28/12/2014 - 14:16
 • 4218

Chủ đề: Luật & Xã Hội (Phần 2)

 • 묵비권:—– ▶ quyền im lặng
 • 문서를 검사(조사)하다:—– ▶ giám định tài liệu
 • 미수:—– ▶ có ý , cố ý
 • 민법:—– ▶ luật dân sự
 • 민사:—– ▶ dân sự
 • 민사소송:—– ▶ tố tụng dân sự
 • 방화범:—– ▶ tội phạm phóng hỏa
 • 방화죄:—– ▶ tội phóng hỏa
 • 배심원:—– ▶ bồi thẩm viên
 • 벌:—– ▶ hình phạt
 • 벌금:—– ▶ tiền phạt
 • 벌금형:—– ▶ hình phạt băng tiền
 • 벌칙:—– ▶ qui tắc sử phạt
 • 범법:—– ▶ phạm pháp
 • 범법자:—– ▶ kẻ phạm pháp
 • 범법행위:—– ▶ hành vi phạn pháp
 • 범인:—– ▶ phạm nhân
 • 범죄 율:—– ▶ tỷ lệ phậm tội
 • 범죄:—– ▶ phạm tội
 • 범죄자:—– ▶ người phạm tội
 • 범칙:—– ▶ vi phạm nguyên tắc
 • 범칙금:—– ▶ tiền phạt
 • 범행:—– ▶ hành vi vi phạm pháp luật
 • 법:—– ▶ luật
 • 법관:—– ▶ nhân viên luật
 • 법규:—– ▶ pháp qui
 • 법규정:—– ▶ qui định của pháp luật
 • 법령:—– ▶ pháp lệnh
 • 법령집:—– ▶ tuyển tập về pháp lệnh
 • 법률:—– ▶ pháp luật
 • 법률위반:—– ▶ vi phạm pháp luật
 • 법안:—– ▶ dự thảo luật
 • 법전:—– ▶ sách về luật
 • 법정:—– ▶ pháp đình , toàn án
 • 법조계:—– ▶ xã hội của những người có liên quan đến luật
 • 법조인:—– ▶ những người làm luật
 • 법치주의:—– ▶ chue nghĩa pháp trị
 • 변록:—– ▶ biện luận
 • 변호사:—– ▶ luật sư
 • 변호인:—– ▶ người bào chữa
 • 보석:—– ▶ tiền bảo lãnh ( để được tạm tha)
 • 보석금:—– ▶ tiền bảo lãnh
 • 복권:—– ▶ khôi phục quyền lợi
 • 부가가치법:—– ▶ luật giá trị gia tăng
 • 부도덕:—– ▶ vô đạo đức
 • 부동산경영법:—– ▶ luật kinh doanh bất động sản
 • 부동산등기법:—– ▶ luật đăng ký bất động sản
 • 불량배:—– ▶ nhóm tội phạm
 • 불법:—– ▶ phi pháp , vi phạm pháp luật
 • 불심검문:—– ▶ kiểm tra đột xuất
 • 사기:—– ▶ lừa đảo
 • 사기꾼:—– ▶ kẻ lừa đảo
 • 사면:—– ▶ miễn tội
 • 사무장:—– ▶ tổng thư ký
 • 사법고시:—– ▶ kỳ kiểm tra tuyển người trong ngành tư pháp
 • 사법기관:—– ▶ cơ quan tư pháp
 • 사법부:—– ▶ bộ tư pháp
 • 사상범:—– ▶ tội phạm về tư tưởng
 • 사형:—– ▶ án tử hình
 • 사형수:—– ▶ tội phạm bị án tử hình
 • 사형하다:—– ▶ tử hình
 • 사회법:—– ▶ các luật liên quan đến xã hội
 • 상고:—– ▶ báo cáo cấp trên việc hoãn hoặc hủy phúc thẩm
 • 상법:—– ▶ luật thương mại
 • 상소:—– ▶ kháng án
 • 석방:—– ▶ tha , thả ra
 • 선거법:—– ▶ luật bầu cử
 • 선고:—– ▶ tuyên cáo , tuyên án
 • 세법:—– ▶ luật thuế
 • 소년원:—– ▶ bộ phận bảo vệ thanh thiếu niên trong các vụ kiện
 • 소매치기:—– ▶ móc túi
 • 소송 비:—– ▶ chi phí tố tụng
 • 소송:—– ▶ tố tụng
 • 소송사건:—– ▶ vụ kiện , vụ tố tụng
 • 소송에 걸리다:—– ▶ bị kiện
 • 소송에 이기다:—– ▶ thắng kiện
 • 소송에 지다:—– ▶ thua kiện
 • 소송ㅇㄹ 제기하다:—– ▶ khởi kiện
 • 소송인:—– ▶ người đứng tên kiện
 • 소송장:—– ▶ đơn kiện
 • 수감:—– ▶ giam
 • 수감자:—– ▶ người bị giam
 • 수갑:—– ▶ cái còng tay
 • 수리하다:—– ▶ thụ lý
 • 수배자:—– ▶ người bị truy nã
 • 수배하다:—– ▶ truy nã
 • 수사관:—– ▶ nhân viên điều tra
 • 수사기관:—– ▶ cơ quan điều tra
 • 수사대:—– ▶ đội điều tra
 • 수사망:—– ▶ mạng lưới điều tra
 • 수사하다:—– ▶ điều tra
 • 수색:—– ▶ lục soát , khám sát
 • 수색영장:—– ▶ lẹnh khám sét , lệnh lục soát
 • 수출입법:—– ▶ luật xuất nhập khẩu
 • 순경:—– ▶ cảnh sát tuần tra
 • 순찰대:—– ▶ đội cảnh sát tuần tra
 • 순찰차:—– ▶ xe cảnh sát tuần tra
 • 순찰하다:—– ▶ tuần tra
 • 승소:—– ▶ thắng kiện
 • 신문법:—– ▶ luật báo chí

Học tiếng Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp