[Tiếng Hàn chuyên ngành] – Chuyên ngành “Pháp luật” (P5)

 • Trí Chơn
 • 03/12/2014 - 05:37
 • 2486

Chủ đề: “Luật & Xã hội” (Phần 1)

 • 고소장:—– ▶ tờ tố cáo , đơn thưa kiện
 • 고소인:—– ▶ nguyên đơn
 • 고소를 취하하다:—– ▶ bãi nại
 • 고소를 수리하다:—– ▶ thụ lý vụ kiện
 • 고소를 기각하다:—– ▶ từ chối thưa kiện , bác đơn
 • 고소:—– ▶ thưa kiện , khởi kiện
 • 고소 절차:—– ▶ thủ tục tố cáo , thủ tục khởi kiện
 • 고발:—– ▶ thủ tục tố cáo
 • 고문:—– ▶ tra tấn
 • 고등법원:—– ▶ tòa án cấp trung . ( tòa phúc thẩm )
 • 경범죄:—– ▶ tội phạm nhẹ
 • 경계(국경 )부쟁:—– ▶ tranh chấp ranh giới – biên giới
 • 검찰청:—– ▶ cơ quan kiểm tra
 • 검찰:—– ▶ kiểm sát
 • 검사:—– ▶ kiểm tra , giám định
 • 검문하다:—– ▶ kiểm soát , lục soát
 • 검문소:—– ▶ trạm kiểm soát
 • 검거하다:—– ▶ bắt giữ
 • 거수 법:—– ▶ luật cư trú
 • 개인소득법:—– ▶ luật thuế thu nhập cá nhân
 • 가석방:—– ▶ tạm tha
 • 가정법원:—– ▶ tòa án gia đình
 • 가해자:—– ▶ người gây hại , người có lỗi
 • 감금하다:—– ▶ giam cầm ,
 • 감방:—– ▶ phòng giam
 • 감옥:—– ▶ nhà tù
 • 감옥살이:—– ▶ đi tù
 • 강도:—– ▶ cướp
 • 강력계:—– ▶ đội trọng án
 • 강력범:—– ▶ tội phạm nặng
 • 경쟁 법:—– ▶ luật cạnh tranh
 • 경제범:—– ▶ tội phạm kinh tế
 • 경찰:—– ▶ cảnh sát
 • 경찰관:—– ▶ nhân viên cảnh sát
 • 경찰대학교:—– ▶ trường đại học cảnh sát
 • 경찰력:—– ▶ lực lượng cảnh sát
 • 경찰서:—– ▶ đồn cảnh sát
 • 경찰청:—– ▶ sở cảnh sát
 • 경호원:—– ▶ vệ sĩ
 • 경호하다:—– ▶ canh phòng , làm vệ sĩ
 • 공개수배:—– ▶ truy nã công khai
 • 공공질서:—– ▶ trật tự công cộng
 • 공민권과 의무:—– ▶ quyền lợi và nghĩa vụ công dân
 • 공범:—– ▶ tòng phạm
 • 공소:—– ▶ công tố , kháng án
 • 공소시효:—– ▶ thời hiệu kháng án
 • 공익근무요원:—– ▶ người hoạt ddooongj công ích
 • 공판:—– ▶ xử kiện
 • 관세법:—– ▶ luật hải quan
 • 관습법:—– ▶ luật bất thành văn
 • 교도관:—– ▶ nhân viên coi tù
 • 교도소:—– ▶ nhà tù
 • 교수형:—– ▶ hình phạt treo cổ
 • 교토경찰:—– ▶ cảnh sát giao thông
 • 교통계:—– ▶ phòng giao thông
 • 교통법:—– ▶ luật giao thông
 • 구금:—– ▶ giam giữ
 • 구류:—– ▶ câu lưu , giam , bát giữ
 • 구속:—– ▶ bắt giam
 • 구속영장:—– ▶ lệnh bắt giam
 • 구치소:—– ▶ trại tạm giam
 • 국내법:—– ▶ luật trong nước
 • 국민투표:—– ▶ quốc dân bỏ phiếu
 • 국법:—– ▶ quốc pháp
 • 국제법:—– ▶ luật quốc tế
 • 국제법호사:—– ▶ luật sư quốc tế
 • 국회의원선거법:—– ▶ luật bầu cử đại biểu quốc hội
 • 군의무법:—– ▶ luật nghĩa vụ quân sự
 • 규정:—– ▶ qui định
 • 규칙:—– ▶ qui tắc
 • 기각:—– ▶ từ chối thụ án vụ kiện
 • 기소:—– ▶ khởi tố
 • 기업도산 법:—– ▶ luật phá sản
 • 기업법:—– ▶ luật doanh nghiệp
 • 깡패:—– ▶ giang hồ
 • 노동법:—– ▶ luật lao động
 • 노동쟁의:—– ▶ tranh chấp lao động
 • 노조법:—– ▶ luật công đoàn
 • 단서:—– ▶ đầu mối vụ việc
 • 단속하다:—– ▶ kiểm tra và sử phạt
 • 단선자:—– ▶ người trúng cử
 • 대법관:—– ▶ nhân viên tòa án tối cao
 • 대법원:—– ▶ toàn án tối cao
 • 대법원장:—– ▶ chánh án toàn án tối cao
 • 대통령령:—– ▶ lệnh tổng thống
 • 대통령선기법:—– ▶ luật bầu cử tổng thống
 • 도굴꾼:—– ▶ dân chuyên đào mộ , mộ tặc
 • 도굴하다:—– ▶ đào mộ
 • 도덕:—– ▶ đạo đức
 • 도둑:—– ▶ ăn trộm
 • 도둑질:—– ▶ trò ăn trộm
 • 딱지:—– ▶ tờ niêm phong hoặc tờ phiếu phạt
 • 목격자:—– ▶ người chứng kiến
 • 물수하다:—– ▶ tịch thu
 • 무기수:—– ▶ tội phạm tù trung thân
 • 무기징역:—– ▶ phạt tù trung thân
 • 무법자:—– ▶ kẻ coi thường pháp luật
 • 무역 법:—– ▶ luật thương mại
 • 무죄:—– ▶ vô tội
 • 무질서:—– ▶ vô trật tự , mất trật tự

Học tiếng Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp