Ngữ pháp tiếng Hàn

Trí Chơn04/12/2014 – 14:1510307 Học tiếng Hàn Quốc   Ngữ pháp tiếng Hàn

Th12 04

Trí Chơn02/12/2014 – 15:5411484 Học tiếng Hàn Quốc   Từ vựng tiếng Hàn Quốc

Th12 02

Trí Chơn02/12/2014 – 09:0813735 Học tiếng hàn Quốc   Ngữ Pháp tiếng Hàn

Th12 02

Trí Chơn02/12/2014 – 09:083797 Học tiếng Hàn Quốc   Tính từ trong tiếng Hàn

Th12 02

Trí Chơn02/12/2014 – 09:077486 Học tiếng Hàn   Các phần thường dùng trong tiếng Hàn

Th12 02

Học Tiếng Hàn26/11/2014 – 19:136801 Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp trung cấp tiếng Hàn Danh từ + 답다 

Th11 26

Học Tiếng Hàn21/11/2014 – 18:037294 Học tiếng Hàn – Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp “Động từ + (으)ㄹ께요”

Th11 21

Học Tiếng Hàn21/11/2014 – 17:575374 Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp” Danh từ + 을/를”

Th11 21

Học Tiếng Hàn21/11/2014 – 16:574150 Học tiếng Hàn – Từ vựng tiếng Hàn những động từ  cơ bản thông dụng nhất

Th11 21

Học Tiếng Hàn19/11/2014 – 16:5313393 Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp sơ cấp tiếng Hàn “Danh từ + (이)나” Kết nối hai danh từ với nhau, biểu hiện sự lựa chọn. Có nghĩa là: hoặc là, hoặc.

Th11 19

Học Tiếng Hàn19/11/2014 – 16:456157 Học tiếng Hàn Quốc – Phân biệt 진짜 và 정말 trong ngữ  pháp tiếng Hàn

Th11 19

Trí Chơn17/11/2014 – 18:12746 Học tiếng Hàn qua từ vựng   Tính từ đối lập

Th11 17

Trí Chơn17/11/2014 – 17:3311465 Ngữ pháp Tiếng Hàn   Nhìn từ 겠 bé nhỏ, đơn giản nhưng mà nguy hiểm phết:^^

Th11 17

Trí Chơn16/11/2014 – 08:325041 Học tiếng Hàn quốc   Ngữ pháp tiếng Hàn

Th11 16

Học Tiếng Hàn15/11/2014 – 09:557588 Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn trình độ sơ cấp “Tính từ + 게”

Th11 15

Học Tiếng Hàn15/11/2014 – 08:548834 Học tiếng Hàn online – Ngữ pháp tiếng Hàn trình độ  sơ cấp “Động tính từ +게 하다”

Th11 15

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 18:024045  Học ngữ pháp tiếng Hàn – Trình độ sơ cấp “Động từ, tính từ + (으)ㅁ”

Th11 09

Học Tiếng Hàn09/11/2014 – 17:534088 Học ngữ pháp tiếng Hàn – Trình độ sơ cấp “Danh từ + 입니까”

Th11 09

Học Tiếng Hàn08/11/2014 – 15:4417654 Cấu trúc câu này giống như ‘-(으)려고'(định,để…) nhưng chủ yếu được dùng khi viết, diễn thuyết, phỏng vấn, hội họp… 

Th11 08

Học Tiếng Hàn07/11/2014 – 17:194081 Có nhiều trường hợp gắn với hậu tố 이. Khi âm cuối của gốc tính từ có 받침 là ㅂ thì bỏ ㅂ thêm vào 이. Cụ thể là:

Th11 07

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp