[Ngữ pháp tiếng Hàn] – “Trợ từ chủ từ”

  • Học Tiếng Hàn
  • 28/09/2014 - 11:39
  • 305

 Trợ từ chủ ngữ -이/-가 

-Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ đại từ đó là chủ ngữ trong câu.
'-이' được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối, `-가' được 
gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối. 
가방이 있어요. 
모자가 있어요.

 Trợ từ chủ ngữ –은/는 

Trợ từ chủ ngữ `-이/가' được dùng để chỉ rõ chủ ngữ trong câu, `은/는' được 
dùng chỉ chủ ngữ với ý nghĩa nhấn mạnh, hoặc so sánh với một chủ thể khác..
'-는' được gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối, `-은' 
được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối.
이것이 연필이에요. 
이것은 연필이에요. 
한국말이 재미있어요. 
한국말은 재미있어요.

 

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp