[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trình độ Sơ cấp “Danh từ + 에, 에게, 한테, 께”

  • Học Tiếng Hàn
  • 07/11/2014 - 17:10
  • 4324

Chỉ phương hướng của hành động, đặt sau các danh từ, chỉ phương hướng liên quan đến danh từ đó, có nghĩa: cho, với, về, đối với.

Cấu trúc:

동생 + 에게 = 동생에게 (cho em, với em)
선생님 + 께 = 선생님께 (với thầy giáo)
친구 + 한테 = 친구 한테 (với bạn)
꽃 + 에 = 꽃에 (…cho hoa)

Lưu ý:

* “한테” đuợc dùng nhiều trong khẩu ngữ.

* “” dùng trong trường hợp tôn kính.

* “에게, 한테, ” được dùng cho người và động vật, còn các trường hợp khác dùng “”.

Ví dụ:

- 개한테 밥을 준다: Cho chó ăn cơm
- 나한테 할말이 있어요?: Anh có gì muốn nói với tôi không?
- 남동생에게 편지를 보내요: Gửi thư cho em trai
- 사장님께 말씀을 드렸어요: Tôi đã nói chuyện với giám đốc
- 선생님께 전화를 했어요: Gọi điện thoại cho thày giáo
- 꽃에 물을 줍니다: Tưới nước cho hoa
- 집에 전화 했어요?: Gọi điện về nhà chưa?

 

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp