[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Phó từ (p2)

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/09/2014 - 20:13
  • 53740

61.시 : thành phố (호치민시, 대도시 , 소도시)
62.조용하다 : yên tỉnh (공원은 조용해요)
63.시끄럽다: ồn ào (그사람은 많이 시끄럽워요)
64.복잡하다: phức tạp (이 도시는 복잡해요)
65.택배: giao hàng (어제 택배를 보냈어요)
66.우표: con tem (편지를 보낼 때 우표를 붙여야 해요)
67.절대 : tuyệtt đối (그말은 절대 해서는 안됩니다)
68.거의 : hầu như,gần như (오늘 일이 거의 마무리 되었습니다)
69.매일 : mổi ngày (그녀가 매일 보고싶어요)
70.달마다: mổi tháng (세금을 달마다 내어야 합니다)

 

71.조인(체결): đóng dấu (그 회사와 오늘 조인식(계약 체결)을 했습니다)
72.바라다: mong muốn (나는 그녀에게 바라는게 많습니다)
73.마당: cái sân (우리집은 마당이 넓어요)
74.교수 : giáo sư (그 교수는 학생을 잘 가르쳐요)
75.습관: tập quán (나라마다 습관이 달라요)
76.문화: văn hoá ((한국과 베트남은 문화가 비슷해요)
77.평일: ngày thường (평일에는 열심히 일해요)
78.손가락: ngón tay(손가락은 다섯개 입니다)
79.발가락: ngón chân(발가락도 다섯개 입니다)
80.섭섭하다 : buồn bực,tiếc nuối (그녀는 나에게 섭섭한 말을 했어요)

 

81.서운하다 : tiếc nuối,buồn(그 말이 많이 서운했어요)
82.늘어나다: nhạt nhẽo (옷이 늘어 났어요)
83.안전하다: an toàn (이 비행기는 안전해요)
84.위험하다 : nguy hiểm ( 이 배는 위험해요)
85.참석하다 : tham gia (나는 오늘 회의에 참석했어요)
86.찬성하다 : tán thành (나는 그녀의 말에 모두 찬성했어요)
87.반대하다 :phản đối (나는 그사람의 의견을 반대합니다)
88.장점 : điểm mạnh (그녀의 장점은 아름다운 미소입니다)
89.단점 : điểm yếu (그사람의 단점을 알 수 없습니다)
90.절약 : tiết kiệm (절약을 해야 잘 살수 있습니다)

 

91.소비: tiêu dùng,chi phí (그사람은 외식에 많은 소비를 합니다)
92.지출 : chi trả ( 이번달 지출이 수입보다 많습니다)
93.수입: thu nhập (나는 열심히 일해서 수입이 많이 늘었어요)
94.월급 : lương (이달 월급이 10% 올랐습니다)
95.주사: tiêm,chích( 애기들은 주사를 싫어해요)
96.생리 : ngày hành kinh (…)
97.통장 : sổ ngân hàng (저축 할려고 통장을 만들었어요)
98.도장 : con dấu(계약서에 도장을 찍었어요)
99.끈: sợi dây (이 모자는 끈이 없습니다)
100.손잡이: cái tay cầm,tay nắm(

 

101.장식 : trang trí (집을 이쁘게 장식을 했어요)
102.수술 : phẩu thuật (그 사람은 많이 아파 수술을 했어요)
103.버릇이없다 : thói quen (그 애기는 버릇이 없어요)
104.대충: đại khái (그사람은 모든 일을 대충해요)
105.강의실: phòng nghe giảng (학생들이 강의실에 모두 모였어요)
106.플라스틱: nhựa (쇄는 플라스틱보다 강해요)
107.비닐: túi ni lông (과일을 비닐에 넣어 주세요)
108.금 : vàng (금은 은보다 비싸요)
109.은: bạc (금은 은보다 비싸요)
110.쉬: nghĩ nghơi

 

111.지퍼 : dây kéo khóa (바지 지퍼가 내려 갔어요)
112.주머니: túi (주머니속에 동전이 많아요)
113.줄무늬: sọc vằn (그녀는 줄무늬 바지를 입었어요)
114.평소 : ngày thường ( 그녀는 평소에 분홍색옷을 입고 다녀요)
115.종교 : tôn giáo (나는 종교가 없어요)
116.기독교 : đạo cơ đốc(나는 기독교를 믿지 않아요)
117.불교: phật giáo (나는 불료를 믿어요)
118.예수: chúa jesu (기독교인은 예수를 믿어요)
119.중 ; hoà thượng(중은 스님을 낮춰서 부르는 말입니다)
120.스님 ; thầy tu (그 스님은 100일 기도를 올립니다)

 Hỗ trợ học Hán Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp