[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Phó từ . giới từ , liên từ . 부사,관형사,접속사

  • Trí Chơn
  • 02/12/2014 - 09:08
  • 12355

Học tiếng hàn Quốc

 

Ngữ Pháp tiếng Hàn

 

Phó từ . giới từ , liên từ . 부사,관형사,접속사

아주 rất

완전히 hoàn thành 
(không phải là "giới từ" mà là "định từ-từ bổ nghĩa cho danh từ phía sau" nhé)
Hiệu chỉnh: Lê Sơn {Đại Học Ngoại Ngữ và Tin Học TP.HCM}

너무 quá

아까 vừa mới

또 cũng

더 nữa

아마 có lẽ

반드시 nhất định

꼭 chắc chắn

즉시 ngay tức thì

..에서 ở

..부터 từ

까지 đến

같이 cùng với

만약 nếu , lỡ ra

그래서 cho nên

그렇지만 tuy vậy nhưng

그런데 nhưng mà

와 với , cùng với

과 với cùng với

안그러면 nếu không thì

 

 Ngữ pháp tiếng Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp