[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Luật biến âm ㄱ + ㄹ → ㄱ + ㄴ → ㅇ + ㄴ tiếng Hàn

  • Học Tiếng Hàn
  • 13/12/2014 - 09:35
  • 5567

Học tiếng Hàn – Luật biến âm ㄱ + ㄹ → ㄱ + ㄴ → ㅇ + ㄴ

Quy luật biến hóa phụ âm

ㄱ + ㄹ → ㄱ + ㄴ

ㄹ  đứng sau ㄱ sẽ được phát âm thành ㄴ

ㄱ + ㄴ → ㅇ + ㄴ
Vì ㄹ phát·âm thành ㄴ nên phụ·âm ㄱ trước nó chuyển thành âm mũi ㅇ
(ví dụ từ 학년 (學年, học niên, năm học) đọc là 항년 (hang-nhion)). 

Tóm lại: ㄱ + ㄹ → ㅇ + ㄴ

·dụ:
독립 → 독닙 → 동닙 đọc là tôông-nhip (độc·lập)
백리 → 백니 → 뱅니 đọc là peng-ni (白 狸) (bạch·li) (một giống mèo rừng lông trắng) 

대학로 [대항노] Daehangno 大學路 (đại học lộ) đường phố đại học, tên phố nổi·tiếng ở Seoul (đọc là te-hang-nô)
국립 [궁닙] 國立 (quốc·lập) (đọc là cung-nhip)
국력 [궁녁] 國力 (quốc·lực) (đọc là cung-nhiooc)
학력 [항녁] 學力 (học·lực) (đọc là hang-nhiooc)
억류 [엉뉴] 抑留 (ức·lưu, ức: chặn, lưu: giữ lại) bắt giữ (đọc là oong-nhi-u)

Tài liệu tiếng Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp