[Ngữ pháp tiếng Hàn] – “Đuôi từ dạng đề nghị lịch sự” ‘-(으)ㅂ시다’

  • Học Tiếng Hàn
  • 29/09/2014 - 12:10
  • 3893

Đuôi từ này dùng để nói khi đề nghị ai cùng làm 1 việc nào đó với mình. Đuôi từ này không dùng được với ‘이다’ và tính từ. 

Ví dụ :

빨리 갑시다. Chúng ta đi nhanh lên nào. 
한국어를 공부합시다. Chúng ta cùng học tiếng Hàn nhé. 
여기에 있읍시다. Hãy cùng ở đây đi. 
기차로 갑시다. Mình đi bằng tàu hỏa đi. 
이번 주말에 만납시다. Cuối tuần này gặp nhau nha.

‘- 읍시다.’ được dùng sau gốc động từ có patchim ở âm kết thúc.
먹(다) + -읍시다 –> 먹읍시다.
‘- ㅂ시다.’ được dùng sau gốc động từ không có patchim ở âm kết thúc.
가(다) + ㅂ 시다 –> 갑시다.

Cách nói ngang hàng (반말) của đuôi từ này là ‘-자’ hoặc ‘-아/어/여’.

Ví dụ : 

빨리 가자. Đi nhanh nào. 
한국어를 공부하자. Học tiếng Hàn chung nha. 
여기에 있자. Bọn mình ở đây đi. 
기차로 가자. Mình đi bằng tàu hỏa đi. 
이번 주말에 만나자. Cuối tuần này gặp nhé.

 

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp