Tiếng Hàn cơ bản – Mẫu câu 01 “Đang trên đường tới/về…”

  • Học Tiếng Hàn
  • 15/12/2014 - 19:10
  • 16306

Học tiếng Hàn Quốc – Mẫu câu cơ bản tiếng Hàn(에/에서) 가는/오는 길이다 (đang trên đường tới/về…)

가다: đi ra xa người nói  (đi)
오다: đi lại gần (đến, tới) vị-trí người nói

1. 사무실에 가시는 길 이세요?
Có phải anh đang trên đường tới văn-phòng không ạ?
2. 아니오, 집에 가는 길이에요.
Không, tôi đang trên đường về nhà.
3. 지금 어디에 가는 길이세요?
Bây giờ anh đang đi đâu đấy ạ?
4. 집에 오는 길이에요.
Tôi đang trên đường về nhà.
5. 극장에서 오는 길이에요, 학교에서 오는 길이 아니에요.
Tôi đang trên đường từ nhà hát về, không phải từ trường về.
Lưu ý:
* 가시다 là dạng kính ngữ của 가다 (đi)
**가시다 => 가시는 (bỏ 다 thêm 는) là dạng tính từ thì hiện tại (hay định ngữ, bổ ngữ) của động từ 가시다 bổ nghĩa cho danh-từ đi liền sau nó (길, con đường).
=> 오는 길 (đường đến), 가는 길 = 가시는 길 (đường đi),…
***địa-điểm A + 에: “tới A/đến A”; địa-điểm A + 에서: “từ A”Bài tập 1: Hãy dịch các câu sau đây ra tiếng Việt
1. 어디에 바쁘게 가시는 길이세요?
2. 편지를 부치러 우제국에 가는 길이에요.
3. 은행에서 오는 길이 아니에요.Bài tập 2: Hãy dịch các câu sau sang tiếng Hàn
1. Có phải anh đang trên đường tới sân bay không?
2. Không, tôi đang trên đường tới văn phòng.
3. Chúng tôi đang trên đường tới bệnh viện.
4. Anh có thể gửi giúp bức thư này cho tôi trên đường tới trường được không?
Tài liệu tiếng Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp