[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Cấu trúc Danh từ 에다가

  • Học Tiếng Hàn
  • 06/09/2014 - 10:46
  • 9729

Danh từ –에다가
Cấu trúc câu này có ý nghĩa :
‘thêm vào’, ‘cho vào’ cái danh từ đứng ở vế trước nó.

Ví dụ:

커피에다가 설탕을 넣었어요.
(Đã ‘bỏ/cho’ đường vào cafe)

창문 옆에다가 이 화분을 놓으세요.
(Hãy đặt chậu hoa ‘vào’ cạnh cửa sổ)

* Lưu ý:

-DT + 에 다가 có thể viết ngắn ngọn là: ‘-에, -에다’
먼저 여기에다 이름을 쓰세요.

Viết tên vào đây trước đi ạ.
가방에다 옷을 넣으세요.

Cho áo vào trong cặp đi ạ.
– Nếu mà Danh Từ đứng trước -에 다가 mà có từ như chỉ địa điểm: 여기, 거기, 저기 có thể viết ngắn gọn là: Danh từ + 다가

Ví dụ:

먼저 여기다가 이름을 쓰세요.
(Trước tiên hãy viết tên ‘vào’ đây)

학교 사무실에다 전화합니다.
(Gọi điện thoại vào văn phòng trường học)

어디다가 지갑을 두었는지 생각이 안 나요.
(Đặt cái ví ở đâu mà giờ không nhớ)

=> Nếu bạn nào không nhớ được thì cứ dùng DT+ 에 다가 cho chắc ăn.

**Bài tập:

Các bạn sử dụng cấu trúc trên để hoàn thành câu và nhớ  DỊCH TIẾNG VIỆT:

 

• 공책... 글씨를 씁니다.
• 책꽂이... 책을 꽂습니다.
• 주머니... 손을 넣어요.
• 냉장고... 과일을 넣었어요.
• 책상 위... 사전을 놓았어요.
• 빵... 버터를 바릅니다.

Tự Học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp