[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Cấu trúc 아/어/해서” vs “-느라고”

  • Học Tiếng Hàn
  • 30/08/2014 - 18:02
  • 10069

I) Điểm chung

1) Cả 2 cấu trúc này đều thể hiện lí do, nguyên nhân, mục đích.

① 청소를 하느라고 전화 소리를 듣지 못했어요.
② 청소를 해서 전화 소리를 듣지 못했어요.
③ 기한 내에 과제를 내느라고 서둘렀어요.
④ 기한 내에 과제를 내서 다행이었어요.
⑤ 아이를 돌보느라고 집에만 있었어요.
⑥ 아이를 돌봐서 밖에 나가지 못했어요.
⑦ 그는 유물을 찾느라고 전국을 돌아다녔다.
⑧ 그는 유물을 찾아서 전국을 돌아다녔다.

2) Cả 2 cấu trúc này trước đó đều không sử dụng được dưới dạng quá khứ ‘-았,었,했’

① 음식이 만들었느라고 많이 먹지 못했어요. (X)
② 음식이 만들었어서 많이 먹지 못했어요. (X)
③ 그는 유물을 찾았느라고 전국을 돌아다녔다. (X)
④ 예전에는 날씬했어서 아무 옷이나 잘 어울렸어요. (X)

3) Cả 2 cấu trúc này phía sau nó không viết được dưới dạng câu mệnh lệnh và câu thỉnh dụ.(chúng ta đang xét ‘-아/어/해서’ mang nghĩa lí do)

*’-아/어/해서’ mang nghĩa “thứ tự” thì có thể dùng được.

II) Điểm khác nhau.

1) ‘느라고’ không kết hợp được với tính từ trong khi đó ‘-아/어/해서’ thì được.

① 작느라고(X)
② 예쁘느라고(X)

2) ‘-느라고’ chủ yếu kết quả vế sau mang tính phủ định, khó khăn, vất vả còn với cấu trúc ‘-아/어/해서’ thì không liên quan( có thể dùng cho mọi loại câu)

① 새벽에 떠나느라고 식사를 못했습니다. (0)
① 새벽에 떠나서 식사를 못했습니다. (0)
② 혼자 청소하느라고 시간이 오래 걸렸다. (0)
② 혼자 청소해서 시간이 오래 걸렸다. (0)
③ 급히 가느라고 인사를 못했어요. (0)
③ 급히 가서 인사를 못했어요. (0)
④ 연습을 많이 하느라고 괜찮습니다. (X)
④ 연습을 많이 해서 괜찮습니다. (0)
⑤ 머리를 기르느라고 뒷모습이 아름답습니다. (X)
⑤ 머리를 길러서 뒷모습이 아름답습니다. (0)
⑥ 성능이 좋아지느라고 쓰기 편합니다. (X)
⑥ 성능이 좋아져서 쓰기 편합니다. (0)

3) Chủ ngữ phía trước và phía sau.

Đối với cấu trúc ‘-느라고’ chủ ngữ 2 vế trước và sau phải giống nhau.
Đối với cấu trúc ‘-아/어/해서’ thì chủ ngữ 2 vế có thể giống và khác nhau đều được hết.
① 제가 새벽에 떠나느라고 (제가) 일찍 일어났습니다. (0)
② 제가 새벽에 떠나느라고 어머니가 일찍 일어나셨습니다. (X)
③ 제가 새벽에 떠나서 어머니가 일찍 일어나셨습니다. (0)
④ 영희가 급히 가느라고 (영희가) 인사를 못했어요. (0)
⑤ 영희가 급히 가느라고 철수가 배웅을 못했어요. (X)
⑥ ④ 영희가 급히 가서 철수가 배웅을 못했어요. (0)

4) Tính đồng thời và tính kết quả -느라고

Hành động, hoàn cảnh của vế trước và sau đồng thời xảy ra 1 lúc.

① 그는 컴퓨터 게임을 하느라고 정신이 없다.(게임을 하는 동안 정신이 없음)
② 웃음을 참느라고 진땀을 흘렸다.(웃음을 참는 동안 진땀 흘림)
③ 시험공부를 하느라고 잠을 못 잤다. (0)
④ 집 수리를 하느라고 돈을 많이 썼다. (0)
⑤ 집 수리를 하느라고 돈이 없다. (X)
⑥ 산사태가 나느라고 사람들이 다쳤다. (X)
⑦ 그녀는 머리를 자르느라고 남자같다. (X)
⑧ 길을 넓히느라고 퇴근시간에도 막히지 않는다. (X)
‘-아/어/해서’

Sau khi kết thúc hành động, hoàn cảnh vế trước thì kết quả đó dẫn đến hành động, hoàn cảnh vế sau.

① 그는 컴퓨터 게임을 해서 정신이 없다.(게임을 한 결과 정신 없음)
② 웃음을 참아서 진땀을 흘렸다.(웃음을 참은 결과 진땀 흘림)
③ 시험공부를 해서 잠을 못 잤다. (X)
④ 집 수리를 해서 돈을 많이 썼다. (X)
⑤ 집 수리를 해서 돈이 없다. (0)
⑥ 산사태가 나서 사람들이 다쳤다. (0)
⑦ 그녀는 머리를 잘라서 남자같다. (0)
⑧ 길을 넓혀서 퇴근시간에도 막히지 않는다. (0)

5) -느라고 Không viết cùng được với ‘-겠’ thể hiện ý chí hoặc dự đoán

① 성공해야겠느라고 최선을 다했습니다. (X)
② 저는 저는 식사준비를 해야겠느라고 집에 남아 있었어요. (X)

Còn đối với’-아/어/해서 thì viết cùng được với ‘-겠’ thể hiện ý chí hoặc dự đoán.

① 성공해야겠어서 최선을 다했습니다. (0)
② 저는 식사준비를 해야겠어서 집에 남아 있었어요. (0)

*Bài tập:

1. 시간이 ( 없어서 / 없느라고 ) 친구를 만날 수 없었어요.
2. 공부를 열심히 ( 해서 / 하느라고 ) 시험을 잘 봤어요.
3. 지하철을 ( 못 타서 / 못 타느라고 ) 학교에 늦었어요.
4. 늦게 ( 일어나서 / 일어나느라고 ) 학교에 지각했어요.
5. 아침마다 ( 화장해서 / 화장하느라고 ) 시간이 걸립니다.
6. 텔레비전을 ( 봐서 / 보느라고 ) 중요한 약속을 잊어버렸습니다.

Tự học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp