[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Cấu trúc (으)ㄴ/는/ㄹ 줄 알다

  • Học Tiếng Hàn
  • 10/09/2014 - 11:10
  • 16136

1) Trường hợp 1 các bạn hiểu ở đây là : ‘cái việc này’ biết/không biết. 

Nó giống như “(으)ㄴ/는/ㄹ 것”

 *Thời quá khứ thì dùng:()ㄴ줄 알다/모르다

사람들이 충효 씨가 떠난 줄 몰라요.
(Mọi người không biết là Chung Hyo ‘đã’ dời khỏi)

비가 온 줄 몰랐어요.
(Tôi đã không biết là ‘đã’ mưa)

*Thời hiện tại thì dùng : 알다.

친구들은 지금 내가 농담하는 줄 아는구나.
Ra là các bạn nghĩ là mình đang nói đùa à

*Thời tương là thì là : () 알다/모르다.

비가 올 줄 모르고 우산을 안 가지고 왔어요.
Không biết ‘sẽ’ mưa nên đã không đem theo ô.

길이 이렇게 막힐 줄 모르고 늦게 출발했어요.
Không ngờ là đường ‘sẽ’ tắc như thế này nên đã xuât phát muộn.

2) Trường hợp 2: Có “biết(khả năng)” làm cái gì đó không.

Ở trường hợp này chúng ta chỉ có thể sử dụng “Động từ + (으)ㄹ 줄 알다/모르다.

-기타를 칠 줄 알아요?
(Có biết chơi đàn ghita không?

– 운전을 할 줄 모르니까 불편해요.
(Vì không biết lái xe nên rất bất tiện)

– 남을 도울 줄도 알아야지요.
(Phải biết giúp đỡ người khác chứ)

* Lưu ý:

=> Đối với danh từ dùng : 알다/모르다

오늘이 아버지의 생신인 줄 전혀 몰랐어요.
Hôm nay con đã không biết là ngày sinh nhật bố.

그 사람이 선생님인 줄 몰랐어요.
Không ngờ người đó lại là giáo viên.

=> Đối với tính từ dùng : () 알다/모르다

그 회사의 직원들이 그렇게 친절한 줄 몰랐어요.
Tôi không ngờ rằng nhân viện công ty đó tử tế vậy.

어제 만나 여자가 그렇게 예쁜 줄 몰랐어요.
Cô gái hôm qua gặp không ngờ đẹp như vậy.

 Tự học Hàn Việt

 

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp