[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Các thì trong tiếng Hàn

  • Học Tiếng Hàn
  • 23/08/2014 - 12:50
  • 249

1. Thì hiện tại (Đang)

* Cấu trúc: Động từ+은/는

-은Khi có 받침 ở chủ ngữ

-는Khi không có받침 ở chủ ngữ

Thì hiện tai thường thêm một số phó từ làm cho nghĩa của câu rõ hơn

là: 지금(bây giờ)오늘(Hôm nay)…

*Ví dụ:

한국말은 공부해요 –Học tiếng Hàn

먹다-먹는다 –Đang ăn

가다-간다 –Đang đi

김수아 는 은행 에 가요 .Kim Su A đang đi Ngân Hàng

김준 은 한국 사람 이에요 .Kim Jun là người Hàn Quốc.

지구는 돈다 Trái đất quay .

2.  Thì quá khứ (Đã)

* Cấu trúc: Động từ +았(었,였)다

-Đuôi 하+였 =했

-Đuôi 아 hoặc 오 +았

-Còn lại +었

*Ví dụ:

베트남 에서 왔어요 .Tôi đến từ Việt Nam

저는 서울 왔습니다 .Tôi đã đến Seoul

저는 먹었어요 .Tôi đã ăn cơm

저는 영화 를 봤어요 .Tôi đã xem phim

공부 했어요 .Đã học

갔어요 .Đã đi

배 웠어요 .Đã học

가르 쳤어요 .Đã dạy

어머님이 외출하셨어요 .Mẹ đã đi ra ngoài rồi.

나는 어제 집에 있었어요.Hôm qua tôi ở nhà.

나는 어제 하노이에 갔어요 .Tôi đã đi Hà nội hôm qua

이제 담배를 끊었습니다  .Bây giờ tôi đã bỏ hút thuốc rồi.

3. Thì tương lai (Sẽ)

*Cấu trúc:Động từ +겠다 Hoặc Động từ +(으)ㄹ 것

*Ví dụ:

저는 기다리 겠어요 .Tôi sẽ đợi

할것이다 .Sẽ làm

갈것이다 .Sẽ đi

오늘 친구들이 집에 놀러 오겠어요.Hôm nay bạn sẽ tới nhà chơi.

내일은 집에 있을 거에요 .Có lẽ tôi ở nhà ngày mai .

그 책들이 이제 읽지 않 겠습니다.Bây giờ tôi sẽ không đọc sách này .

오늘 영화 구경을 갈거에요 .Có lẽ hôm nay tôi đi xem phim.

*Chú ý:  Khi chủ ngữ là ngôi thứ nhất thì 겠 thể hiện ý chí quyết tâm :

다시는 그사람을 만나지 않겠어요.

Tôi quyết không gặp lại người đó nữa.

나는 지금 숙제를 하겠어요.

Bây giờ tôi sẽ làm bài tập

내일은  꼭 그 일을 끝내겠습니다.

Ngày mai nhất định tôi sẽ làm xong việc đó.

일이 있으면 집으로 연락하 겠습니다 .

Nếu có việc thì tôi sẽ liên lạc tới nhà.

*Diễn tả sự suy đoán :

내일 비가 오 겠어요.

Mai có lẽ trời mưa.

내가 말하는 것을 알겠어요?

Bạn hiểu ý tôi nói gì chứ?

김준 씨는 지금쯤 제주도에 도착했겠어요 .

Bây giờ Kimjun có đã lẽ tới đảo JeJu rồi .

1.       Thì hiện tại tiếp diễn 

*Cấu trúc : Động từ +고 있다

*Ví dụ:

가고 있다 .Đang đi

먹고 있다 .Đang ăn

보고 있다 .Đang xem

친구가 지금 기다리고 있어요 .Bây giờ bạn đang đợi đó .

나는 손님과 이야기하고 계십니다 .Tôi đang nói chuyện với khách hàng.

어제는 집에서 숙제하고 있었어요.   Hôm qua tôi đang làm bài tập ở nhà .

매일 한국어를 공부하고 있습니다.   Tôi học tiếng Hàn mỗi ngày.

 

Hỗ trợ học Hán Hàn

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp