[Ngữ pháp tiếng Hàn] – 아무리… -아/어/해도 Dù..thì vẫn/thì cũng

  • Học Tiếng Hàn
  • 07/10/2014 - 13:03
  • 16117

 Cấu trúc 아무리… –//해도 ….Dù..thì vẫn/thì cũng 

•아무리 바빠도 식사를 합니다. 
 Dù bận thế nào đi nữa thì cũng dùng bữa. 
• 아무리 힘들어도 참아요. 
Dù mệt mỏi mấy đi nữa thì rắng chịu đựng nhé. 
• 부모님을 아무리 보고 싶어도 볼 수 없네요. 
Dù nhớ bố mẹ bao nhiêu nữa thì cũng không gặp được. 
• 아무리 하고 싶어도 할 수 없는 일이 있어요. 
Dù có muốn làm đi nữa thì cũng có việc không thể làm được.

**Nếu ‘-아/어/해도’ mang nghĩa là “thì cũng…”

Thì ‘아무리… -아/어/해도’ mang nghĩa nhấn mạnh của cấu trúc trên: “dù thế nào đi nữa thì cũng..” 

•아파도 병원에 가지 않아요. 
Có đau ốm thì cũng khôg đến bệnh viện. 
•아무리 아파도 병원에 가지 않아요. 
Dù có đau ốm mấy đi nữa thì cũng không đến bệnh viện.

※‘아무리 -아/어도’를 사용해서 문장을 만들어 보세요.

1. 노력하다 • 할 수 없는 일이 있다. 
2. 힘들다 • 울지 않는다. 
3. 깨끗이 청소하다 • 금방 더러워지다. 
4. 돈이 없다 • 사고 싶은 것을 사다.

 

Tự  học Hàn Việt

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp