Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về thời gian”

  • Học Tiếng Hàn
  • 22/03/2015 - 12:41
  • 13971

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về thời gian”

Bây giờ mấy giờ ?
지금 몇 시입니까?

Đồng hồ anh mấy giờ rồi vậy?
당신 시계로는 몇 시입니까?

Đồng hồ anh chính xác không ?
정확한 시간을 아십니까?

Bây giờ là 9 giờ sáng .
오전 9시입니다.

Bây giờ là 8 giờ 15 sáng .
오전 8시 15분입니다.

Bây giờ là 1 giờ rưỡi chiều.
오후 1시 반입니다.

Bây giờ là 7 giờ kém 15 tối.
저녁 7시15분 전입니다.

Bây giờ là 10 giờ kém 15.
10시의 15분 전입니다.

Bây giờ là 12 giờ rưỡi.
12시 반입니다.

Gần 6 giờ rồi.
여섯 시가 다 돼 갑니다.

Bây giờ là 2 giờ 15 phút.
2시 15분입니다.

Đã 11 giờ rồi.
벌써 11시가 다 돼 가요.

Bây giờ khoảng 9 giờ rưỡi.
9시 반쯤 됐습니다.

Mới 6 giờ thôi.
막 6시가 넘었습니다.

Đồng hồ tôi là 1 giờ 15.
제 시계로는 1시 15분이에요.

Mới quá 3 giờ một chút.
3시를 약간 지났습니다.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp