Hội thoại tiếng Hàn – “Cách nói Xin chào”

  • Học Tiếng Hàn
  • 19/04/2015 - 13:59
  • 9010

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

BÀI 1:  안녕하세요 ? XIN CHÀO

Mục tiêu bài học:

Nắm bắt cách chào hỏi, giới thiệu tên, quốc tịch, nghề nghiệp

Phát âm rõ và nhớ từ vựng

1. Giới thiệu nhân vật

이 사람은 존슨입니다 .Người này là Johnson.

존슨은 학생입니다 . Johnson là sinh viên.

2. Hội thoại mẫu

안녕하세요 ? (Xin chào ?)

[an-nyƏng-ha-se-yo]

저는 존슨입니다 . (Tôi là Johnson)

[jƏ-neun jon-seun-im-mi-ta]

저는 미국 사람입니다 . (Tôi là người Mỹ)

[jƏ-neun-mi-guk-sa-ram-im-mi-ta]

저는 학생입니다. (Tôi là sinh viên)

[jƏ-neun-hak-saeng-im-mi-ta]

반갑습니다. (Rất vui được gặp)

[pan-kap-seum-ni-ta]

3. Mẫu câu/ Ngữ pháp

(a)  A  은/는  B입니다  ®  ( A là B)

Ví dụ: 저는 존슨입니다 .

Trong đó đại từ/danh từ

+ 은/는 đóng vai trò chủ ngữ

저 + 는: (Đại từ저 không có patchim)

존슨 +은: (Danh từ존슨 có patchim)

(b) Động từ + 니다/습니다.

Ví dụ:

저는 학생입니다. (Tôi là sinh viên)

반갑습니다. (Rất vui được gặp)

Trong đó:

– 저는 학생입니다.

Với 이다 :  là

이- + ㅂ니다 ®입니다

– 반갑습니다.

Với 반갑니: vui mừng

반갑-  + 습니다 ®반갑습니다

4. Chú ý phát âm

ㅂ + ㄴ ® [ㅁ + ㄴ]

존 슨입니다 . [jon-seun-im-mi-ta]

입니 ® [입니 / im-ni]

반갑습니다. [pan-kap-seum-ni-ta]

습니 ® [습니 / seum-ni]

Cùng tập phát âm

– 안녕하세요 ?

[an-nyƏng-ha-se-yo]

– 저는 존슨입니다 .

[jƏ-neun jon-seun-im-mi-ta]

– 저는 미국 사람입니다 .

[jƏ-neun-mi-guk-sa-ram-im-mi-ta]

– 저는 학생입니다.

[jƏ-neun-hak-saeng-im-mi-ta]

– 반갑습니다.

[pan-kap-seum-ni-ta]

5. Từ vựng

한국: Hàn Quốc

베트남: Việt Nam

일본: Nhật Bản

미국: Mỹ

영국: Anh

중국: Trung Quốc

Tên quốc gia +사람

한국사람 : người Hàn

베트남사람: người Việt

일본사람: người Nhật

미국사람: người Mỹ

영국사람: người Anh

중국사람: người Trung Quốc

Nghề nghiệp

선생님: giáo viên

학생: học sinh, sinh viên

의사: bác sĩ

요리사 : đầu bếp

주부: nội trợ

회사원: nhân viên văn phòng

6. Thực hành

안녕하세요 ?

저는…………………….입니다.

저는…………………….사람입니다.

저는…………………….입니다.

반갑습니다.

Xin cảm ơn

감사합니디

Hẹn gặp lại

또만니요

Ý kiến của bạn

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp